Koolitustingimused

1. Koolitusele registreerimine ja õppetasu tasumise kord:

1.1. PLM Groupi koolitusele saad end registreerida ostes koolituse läbi veebipoe või võttes meiega ühendust telefoni või e-posti teel (+372 566 688 94, info@plmgroup.ee).
PLM Group kinnitab Sulle koha koolitusel ja väljastab koolituse arve.

1.2. Koolituse arve peab olema tasutud 7 tööpäeva enne koolituse algust (kui erandkorras ei ole kokku lepitud teisiti).

1.3. Koolitusel osalemist on võimalik tühistada kuni 7 tööpäeva enne koolituse algust.

2. Koolituste õppetasu tagastamise tingimused ja kord:

2.1. Koolitusest loobumisel tagastatakse õppetasu 100% ulatuses või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

2.2. PLM Group Eesti poolt ära jäetud koolituste eest tasutud summa makstakse tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

3. Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

3.1. Õppekavade koostamisel lähtume täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, kutsestandarditest ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt esitatud juhendmaterjalist. PLM Group Eesti poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel rubriigis „koolitused“ , kus nad on välja toodud lingina koolituse lühitutvustuse juures.

3.2. Õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

 • Koolituse nimetus;
 • Koolituse läbiviija ja kvalifikatsiooni kirjeldus;
 • Koolituse kogumaht;
 • Koolituse hind;
 • Õpiväljundid;
 • Koolituse sisu;
 • Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 • Koolitusel osalemiseks nõutavad eelteadmised;
 • Koolituste õppekavad on kättesaadavad kodulehel.

4. Täienduskoolituskursusega seotud koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

4.1. Koolitajad on õpetatava valdkonna professionaalid ning ka vastava kõrgkooli haridusega.

4.2. Koolitajad osalevad erialastel koolitustel ning külastavad teisi PLM Groupi poolt läbiviidavaid koolitusi.

4.3. Koolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus.

4.4. Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal.

5. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

5.1. Kõik koolitused on PLM Group Eesti kodulehel vähemalt üks kuu enne koolituse toimumise algust.

5.2. Koolitustele on võimalik registreeruda e-poe, e-kirja teel (info@plmgroup.ee), telefoni teel (+372 6139 813) või täites veebilehel asuva vormi.

5.3. Kõik koolitustega seonduvad muudatused kajastuvad ettevõtte kodulehel.

5.4. Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, kuid mitte suuremad kui kuus inimest.

5.5. Kohvi- ja lõunapausid tagab koolitusel osalejatele PLM Group Eesti.

5.6. Õppematerjalide kvaliteet:

 • Kõikidele koolitusel osalejatele on ette nähtud mahukad õppematerjalid, millede koostamisel on tuginetud tõenduspõhisele infomaterjalile.
 • Igale koolitusel osalejale on koolituse ajaks ette nähtud kvaliteetne sülearvuti koos CAD hiirega.

5.7. Õpperuumide kvaliteet:

 • Koolitusruum vastab Töötervishoiu ja -ohutuse seaduses toodud nõuetele siseruumide kohta.
 • Õpperuumid on valgusküllased, õhurikkad ja soojad.
 • Kõik õppeklassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (dataprojektor, arvuti jne) ja tahvliga.

6. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord:

6.1. Koolituse kestel kogutakse õppijatelt suulist tagasisidet, mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses, et tagada igale õppegrupile parim õppe kvaliteet. Lisaks kogutakse tagasisidet ka teistelt koolitajatelt ning koostööpartneritelt.

6.3. Iga täienduskoolituskursuse lõpus saadetakse koolitusel osalenutele elektroonne tagasiside küsitlus. Tagasiside vastuseid analüüsitakse koos koolitajatega ning tulemuste põhjal tehakse vajadusel parendused edasistes koolitustes.